OÜ Täiskuu Tuletõkkekardinad
tel: 372 56500575
faks: 372 6570618
info@taiskuu.ee
 

Tuletõkkekardina kasutusotstarve

Tuletõkkekardinad on mõeldud kasutamiseks ehitistes, hoonetes ja reisilaevades tule ja suitsu leviku tõkestamise eesmärgil. Tuletõkkekardin sulgub automaatselt tulekahjusignalisatsiooni keskseadmest või muust asjakohasest andurist signaali saamisel. Tuletõkkekardinas (suitsutõkkekardinas) kasutatakse klaaskiust kootud ning alumiiniumpolümeeriga kaetud pinnalt kuumust tagasi kiirgava toimega kangaid. Tuletõkkekardina tulepüsivusklass on E-60.

Tuletõkkekardina kasutamine sihtotstarbest erineval otstarbel on rangelt keelatud, vastasel korral ei ole tagatud tuletõkkekardina tulepüsivus ja mehaaniline vastupidavus.

 Mõõtmed ja konstruktsioon

Tuletõkkekardina valmistamisel lähtutakse tellija objektist tulenevatest mõõtmetest. Varieeruda võib horisontaal- ja vertikaaltarindite pikkus ja tuletõkkekanga mõõtmed. Tarindi konstruktsioon ei sõltu nende pikkusest. Suurimaks vertikaalmõõtmeks antud konstruktsiooni puhul on 4m ja horisontaalmõõtmeks 20m. Tuletõkkekardina tarindi detailid on valmistatud tsingitud valtsprofiilterasest (2mm). Tarind koosneb horisontaalsest ülemisest tarindist (kanga trummel, trumlisisene elektrimootor,  kinnitus- ja katteprofiil) ja vertikaalsetest külgmistest juhtsiinidest (juhtsiin, juhtsiini kinnitus- ja katteprofiil). Kardina ajamiks on võllisisene elektrimootor, mida juhitakse juhtimiskilbist. Juhtimiskilp saab sisendi tsentraalsest tulekahju juhtimisseadmest või muust asjakohasest andurist ning on paigutatud eraldi selleks sobivasse kohta.

Paigalduse nõuded

Tulekardina tarindite kinnitamiseks kasutatakse terasest ankrupolte. Ankrupoltide omavaheline kaugus on reeglina 300mm. Juhul kui tuletõkkekardina tarindid kinnitatakse betoon- või muust tugevast materjalist konstruktsioonide külge võib ankrupoltide omavaheline kaugus olla maksimaalselt 700mm. Kinnitusraamide katteplekid kinnitatakse raami külge metallkruvidega. Metallkruvide omavaheline kaugus 300mm.

Juhul kui tuletõkkekardina juhtsiini ja karbi kinnitusraami kinnitamisel jääb seina ja raami vahele ebatasasusi või vahe, tihendatakse raami ja seina vahe tulekindla silikooni-, vahu või kivivillaga. Tuletõkkekardina paigaldamisel peab hoone, rajatise või muu objekti, kuhu tuletõkkekardin paigaldatakse, projekteerija, ehitaja arvestama sellega, et ekspluatatsiooni käigus oleks võimalik vajadusel avada horisontaalse kinnitusraami ja juhtsiinide karpide katteplekke.

Tuletõkkekardinaid on võimalik paigaldada ava peale või ava sisse. Selle võimaldamiseks peab olema tagatud, et katteplekid ei oleks ekspluatatsiooni käigus kaetud muude ehitustoodetega või peavad need olema eemaldatavad. Kardina valdaja kohustus on tagada, et kardina sulgemisteele ei asetataks kardina sulgemist takistavaid esemeid ning seda kontrollida. Tuletõkkekardina alla põrandale on vajalik paigaldada 10cm laiune metallist liist või mõni muu tulekindel materjal kui põrand on ebatasane või põlev.

Kasutus- ja hooldusnõuded

Tuletõkkekardinat ja selle komponente tohib kasutada vaid valmistaja poolt ettenähtud sihtotstarbelisel viisil. Tuletõkkekardina juhtimisseadme (juhtimiskilbi) avamiseks vajalikku võtit tohib kasutada ja juhtimisseadet avada vaid selleks pädev kardina valdaja esindaja äärmisel vajadusel.

Tuletõkkekardina ekspluatatsiooniga ei kaasne kardina ettenähtud sihtotstarbelisel kasutamisel erinõudeid. Kardina tarind, kangas ja ajami mootor ei vaja normaalse kasutamise käigus erihooldust. Kardinate valdaja kohustus on tagada, et kardina  sulgumisteele ei asetataks kardina sulgumist takistavaid esemeid ning seda kontrollida.

Tuletõkkekardina valdaja ja OÜ Täiskuu Tuletõkkekardinad vahel sõlmitakse hooldusleping, mille raames tagab OÜ Täiskuu Tuletõkkekardinad kardinate regulaarse kontrolli ja hoolduse neli korda aastas ning lisaks erakorralised kontrollid ja hoolduse vastavalt vajadusele.

Korralisi kontrolle viib OÜ Täiskuu Tuletõkkekardinad selleks volitatud isik läbi kardina paigalduskohas kardina valdaja esindaja juuresolekul. Korralise kontrolli ja hoolduse käigus viiakse läbi tuletõkkekardina kõigi komponentide visuaalne vaatlus ja kardina toimivuse kontroll. Vastavalt vajadusele viiakse läbi tuletõkkekardina proovisulgemine kasutades käsitsilülitust kardina juhtimiskilbist. Kontrollide tulemused fikseeritakse aktis, millele kirjutab alla OÜ Täiskuu Tuletõkkekardinad esindaja ning tuletõkkekardina valdaja esindaja. Aktis fikseeritakse kontrolli läbiviimise aeg ja koht, andmed kontrolli läbi viinud OÜ Täiskuu Tuletõkkekardinad esindaja ning kardina valdaja esindaja kohta, läbiviidud kontrollitoimingute kirjeldus, andmed kontrolli tulemuste kohta ja järgmise kontrolli toimumise aeg. Akt koostatakse kahes eksemplaris millest üks jääb tuletõkkekardina valdajale ja teine OÜ-le Täiskuu Tuletõkkekardinad.

Erakorraline kontroll ja hooldus tuleb läbi viia järgmistel juhtudel:

  • kardina mittesihtotstarbeline kasutamine;
  • kardina üles-alla liigutamine rohkem kui 10 korda regulaarsete hoolduste vahepealsel ajal;
  • kardina komponentide võimalikud kahjustused;
  • kardina juhtimisseadme avamine selleks ebapädeva isiku poolt.

Erakorralise kontrolli ja hoolduse käigus viiakse läbi tuletõkkekardina kõigi komponentide visuaalne vaatlus ja kardina toimivuse kontroll. Vajadusel rakendatakse parandusmeetmeid.

Erakorralise kontrolli ja hoolduse vajadusest teavitab OÜ-d Täiskuu Tuletõkkekardinad kardina valdaja. Teavitamise ja hoolduse kord sätestatakse hoolduslepingus.

Tuletõkkekardina juhtimiskilbi kasutamise ja hooldamise nõuded on sätestatud käesoleva juhendi lisas. Juhtimiskilbi käidul tuleb lisaks kasutusjuhendile täita ka muid asjakohaseid Elektriohutusseaduse ja selle alusel kehtestatud määrustega ette nähtud madalpingeseadmetele kehtivaid käidu- ja ohutusnõudeid. Juhtimiskilbi nõuetekohase käidu ning hoolduse eest vastutab reeglina tuletõkkekardina valdaja. OÜ Täiskuu Tuletõkkekardinad viib läbi tuletõkkekardina valdaja pädeva esindaja koolituse, mille raames tutvustatakse tuletõkkekardina toimivust ning juhtimiskilbi kasutamist ning mille kohta koostatakse akt.